DX NEWS [Now On The Radio]

*** "*" = sign on/sign off, "+" = fade in/fade out, "-UTC-" = around
Reply Form

Re: TAIWAN : Fu Hsing Broadcasting Station schedule and programs [2020] --- - Jul 05, 2020 21:30 UTC No.72
JUNE 2020:


Weekday(Mon-Fri) *0500-0900*
-------------------------------------------------------------------------------------
0500-0600 走進兩岸 Zǒu jìn liǎng'àn Into both sides
0600-0700 生活FUN輕鬆 shēnghuó FUN qīngsōng Life Fun
0700-0800 海峽愛生活 hǎixiá ài shēnghuó Strait Love Life
0800-0900 生活bla-bla-bla shēnghuó bla-bla-bla Life bla-bla-bla
-------------------------------------------------------------------------------------

Satday *0500-0900*
-------------------------------------------------------------------------------------
0500-0600 在地的聲音 Zài dì de shēngyīn Voice of the ground
0600-0700 兩岸看板 liǎng'àn kànbǎn Taiwan and Mainland Bulletin Board
0700-0800 青春記事 qīngchūn jìshì Youth Note
0800-0900 音樂地球村 yīnyuè dìqiúcūn Music Global Village
-------------------------------------------------------------------------------------


Sunday *0500-1000*
-------------------------------------------------------------------------------------
0500-0600 海峽音樂瘋 Hǎixiá yīnyuè fēng Strait Music Mad
0600-0700 寶島新時代 Bǎodǎo xīn shídài Treasure Island New Era
0700-0800 青春向前GO Qīngchūn xiàng qián GO Youth forward GO
0800-0900 音樂地球村 Yīnyuè dìqiúcūn Music Global Village
0900-1000 兩岸最前線 Liǎng'àn zuì qiánxiàn Frontline across the Strait
-------------------------------------------------------------------------------------

** https://hichannel.hinet.net/radio/index.do?id=287


* Thanks Amano for support !
NAME ** Admin only
TITLE
COMMENT
"*":sign on/sign off , "+":fade in/fade out , "-00:00-":around
Please put the appropriate line breaks if the sentence is long.
If you want to post a long URL, please use the Google URL shortening.

MP3/IMAGE ***MP3/JPG/GIF 1024kB
Edit key within 8 characters
Regist key Please input Submit key


No Password key
[New Thread] [Admin]